Pravilnik o zasebnosti

Pravilnik o zasebnosti

INFORMACIJE ZA ZADEVNO OSEBO V ZVEZI Z ZBIRANJEM IN OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

ki jih operater posreduje posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, ko od njega pridobi osebne podatke

 

Upravljavec v skladu s 13. čl. 1. in 2. Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. maja 2016 o varstvu fizičnih oseb pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov, ki razveljavlja Direktivo 95/ 46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov ) (v nadaljevanju "Uredba") zagotavlja naslednje informacije posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, od katerega upravljavec pridobi osebne podatke v zvezi z njim:

 

Identiteta in kontaktni podatki upravljavca:

Operater je PUELLAVone s.r.o. , s registriranim sedežem Rovníková 1457/7, 040 12 Košice - Nad Jazerom, ID številka: 53 991 893, vpisano v poslovni register Okrožnega sodišča Košice I, oddelek: Sro , številka vložka: 52158/V, DDV številka: 2121542665, ID za DDV: SK2121542665, statutarni organ: Martin Švenk - direktor, e-pošta: support@PUELLAvonjave.si , tel.: +421 905 491 699

 

Kontaktni podatki odgovorne osebe:

Odgovorna oseba ni bila ugotovljena.

 

Obdelani osebni podatki:

Upravljavec obdeluje naslednje osebne podatke: ime, priimek, kraj bivanja, naslov za dostavo, telefonsko številko, elektronski naslov, IP naslov, piškotke , številko računa, naziv banke, podpis.

 

Nameni obdelave osebnih podatkov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki:

Nameni obdelave osebnih podatkov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, so:

 

 1. a) obdelava knjigovodskih listin
 2. b) izvrševanje in evidentiranje pogodb
 3. c) evidence strank in pogodbenih partnerjev za namene sklepanja in izpolnjevanja pogodb
 4. d) arhiviranje dokumentov v skladu z zakonskimi predpisi
 5. e) dopisovanje in komuniciranje
 6. f) tržne namene upravljavca

 

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov zadevne osebe:

Odvisno od konkretnih osebnih podatkov in namena njihove obdelave bo pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov prizadete osebe izpolnitev zakonske obveznosti operaterja ali izpolnitev pogodbe, katere stranka je prizadeta oseba. . V primeru obdelave osebnih podatkov za tržne namene se osebni podatki prizadete osebe obdelujejo na podlagi privolitve prizadete osebe.

 

Specifikacija zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba: Ni relevantno.

 

Prejemniki oziroma kategorije prejemnikov osebnih podatkov:

Prejemniki osebnih podatkov prizadete osebe so lahko zaposleni in sodelavci operaterja, organ in člani organov operaterja, njegovi poslovni partnerji, dobavitelji in pogodbeni partnerji , zlasti: računovodska družba, družba za pravne storitve. operaterju, podjetje, ki nudi storitve v zvezi z ustvarjanjem in vzdrževanjem programske opreme , kurirska podjetja ali druga podjetja, ki dostavljajo blago strankam operaterja.

 

Prejemnik osebnih podatkov bo tudi davčni urad, sodišča, organi pregona in drugi državni organi, v primerih, ki jih določa zakon.

 

Informacija o nameravanem prenosu osebnih podatkov v tretjo državo: Ni izvedeno.

 

Obdobje shranjevanja osebnih podatkov:

Skladno z zakonskimi predpisi bodo osebni podatki hranjeni toliko časa, kolikor bodo potrebni za namene izpolnitve pogodbe in njihovega kasnejšega arhiviranja.V primeru obdelave osebnih podatkov za tržne namene so osebni podatki prizadeta oseba bo obravnavana za obdobje 1 koledarskega leta.

 

Navodilo o obstoju ustreznih pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki:

Prizadeta oseba ima med drugim naslednje pravice:

 

 1. a) pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do dostopa do podatkov v skladu s 15. členom Uredbe, katerih vsebina je:

 

(i) pravico do pridobitve potrditve upravljavca, ali se obdelujejo osebni podatki v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki;

(ii) v primeru obdelave osebnih podatkov prizadete osebe, pravico do dostopa do obdelanih osebnih podatkov in pravico do pridobitve naslednjih informacij:

- podatke o namenih obdelave;

- informacije o kategorijah prizadetih osebnih podatkov;

- informacije o prejemnikih ali kategorijah prejemnikov, ki so jim bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, zlasti če gre za prejemnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;

- če je mogoče, podatek o predvidenem obdobju hrambe osebnih podatkov oziroma, če to ni mogoče, podatek o merilih za njegovo določitev;

- podatek o obstoju pravice zahtevati od upravljavca popravek osebnih podatkov v zvezi s prizadeto osebo ali njihov izbris ali omejitev obdelave ter o obstoju pravice do ugovora taki obdelavi;

- podatek o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;

- če osebni podatki niso bili pridobljeni od posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, vse razpoložljive informacije o njihovem viru;

- podatke o obstoju avtomatiziranega odločanja, vključno s profiliranjem iz 22. odst 1. in 4. predpisov in v teh primerih vsaj smiselne informacije o uporabljenem postopku ter pomenu in pričakovanih posledicah takšne obdelave osebnih podatkov za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki;

 

(iii) pravico do obveščenosti o ustreznih jamstvih v skladu s 46. členom Uredbe glede prenosa osebnih podatkov, če se osebni podatki prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo;

(iv) pravico do zagotovitve kopije osebnih podatkov, ki se obdelujejo, pod pogojem, da pravica do zagotovitve kopije obdelanih osebnih podatkov ne sme imeti škodljivih posledic za pravice in svoboščine drugih;

 

 1. b) pravica posameznika do popravka v skladu s 16. členom Uredbe, katere vsebina je:

 

(i) pravico upravljavca, da brez nepotrebnega odlašanja popravi nepravilne osebne podatke v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki;

(ii) pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov prizadete osebe, vključno z dodatno izjavo prizadete osebe;

 

 1. c) pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do izbrisa osebnih podatkov (tako imenovana "pravica do pozabe") v skladu s 17. členom

Pravilnik, katerega vsebina je:

 

(i) pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, če je izpolnjen kateri koli od naslednjih razlogov:

- osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili pridobljeni ali kako drugače obdelani;

- Prizadeta oseba prekliče privolitev, na podlagi katere se izvaja obdelava, pod pogojem, da za obdelavo osebnih podatkov ne obstaja druga pravna podlaga;

- Prizadeta oseba ugovarja obdelavi osebnih podatkov v skladu z 21. čl 1. Predpisi in ni tehtnih razlogov za obdelavo osebnih podatkov ali prizadeta oseba ugovarja obdelavi osebnih podatkov v skladu z 21. čl. 2. Predpisi;

- osebni podatki so bili obdelani nezakonito;

- osebne podatke je treba izbrisati zaradi izpolnitve pravne obveznosti po pravu Evropske unije ali pravu države članice, ki velja za upravljavca;

- so bili osebni podatki pridobljeni v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe po 8. odst 1. Predpisi;

 

(ii) pravico upravljavca, ki je razkril osebne podatke posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, da sprejme ustrezne ukrepe, vključno s tehničnimi ukrepi, ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in stroškov izvajanja ukrepov, da obvesti druge operaterje, ki obdelujejo osebne podatke, da posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahteva, da izbriše vsa sklicevanja na takšne osebne podatke, njihove kopije ali replike;

 

hkrati pravica do izbrisa osebnih podatkov z vsebino pravic po 17. čl. 1. in 2. Uredbe [ t.j. z vsebino pravic po (i) in (ii) tega pisma c) točka J. tega dokumenta] ne bo prišlo, če je obdelava osebnih podatkov potrebna:

 1. uresničevati pravico do svobode izražanja in obveščanja;
 2. za izpolnjevanje pravne obveznosti, ki zahteva obdelavo v skladu s pravom Evropske unije ali pravom države članice, ki velja za Upravljavca, ali za izpolnitev naloge, ki se izvaja v javnem interesu ali pri izvajanju javnih pooblastil. zaupano upravljavcu;
 3. zaradi javnega interesa na področju javnega zdravja v skladu z 9. odst. 2. pismo h) ai) Uredbe, kot tudi člen 9 odst. 3. Predpisi;
 4. za namene arhiviranja v javnem interesu, za namene znanstvenih ali zgodovinskih raziskav ali za statistične namene po 89. odst. 1. Predpisov, dokler je verjetno, da bo pravica iz 17. člena odst 1. Predpisi bodo onemogočili ali resno otežili doseganje ciljev tovrstne obdelave osebnih podatkov; oz
 5. za dokazovanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;

 

 1. d) pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, da omeji obdelavo osebnih podatkov v skladu z 18. členom Uredbe,

katere vsebina je:

 

(i) pravico upravljavca, da omeji obdelavo osebnih podatkov v enem od naslednjih primerov:

 

- prizadeta oseba izpodbija pravilnost osebnih podatkov v roku, v katerem upravljavec lahko preveri pravilnost osebnih podatkov;

- je obdelava osebnih podatkov v nasprotju z zakonom in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov in namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;

- upravljavec ne potrebuje več osebnih podatkov za namene obdelave, vendar jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za dokazovanje, uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov;

- Zadevna oseba je ugovarjala obdelavi v skladu s členom 21 odst. 1. Predpisi, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi na strani upravljavca prevladajo nad zakonitimi razlogi prizadete osebe;

 

(iii) pravico do, v primeru, da je obdelava osebnih podatkov omejena v skladu s točko (i) tega pisma. d) točke J. tega dokumenta so bili takšni omejeni osebni podatki, z izjemo shranjevanja, obdelani samo s privolitvijo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za dokazovanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali za zaščito pravic drugega fizičnega ali pravnega oseba ali zaradi pomembnega javnega interesa Evropske unije ali države članice;

(iv) pravico do predhodne obveščenosti o preklicu omejitve obdelave osebnih podatkov;

 

 1. e) pravica prizadete osebe do izpolnitve obveznosti obveščanja do prejemnikov po 19. členu uredbe, katere vsebina je:

 

(i) pravico upravljavca, da vsakega prejemnika, ki so mu bili posredovani osebni podatki, obvesti o kakršnih koli popravkih ali izbrisu osebnih podatkov ali omejitvi obdelave, izvedeni v skladu s členom 16, členom 17 odst. 1. in 18. člena uredbe, razen če se izkaže za nemogoče ali zahteva nesorazmeren napor;

(ii) pravico upravljavca, da posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, obvesti o teh prejemnikih, če posameznik to zahteva;

 

 1. f) pravica posameznika do prenosljivosti podatkov v skladu z 20. členom Uredbe, katere vsebina je:

 

(i) pravica do pridobitve osebnih podatkov, ki se nanašajo na posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki in so posredovani upravljavcu v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, ter pravica do prenosa teh podatkov drugemu operaterju, ne da bi upravljavec to preprečil, če:

 

- obdelava temelji na privolitvi zadevne osebe v skladu s členom 6 odst. 1. pismo a) Uredba ali člen 9 odst. 2. pismo a) Predpisi ali o pogodbi v skladu s členom 6 odst. 1. pismo b) Predpisi, in hkrati

- se obdelava izvaja avtomatizirano in istočasno

- pravica do pridobitve osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki ter pravica do prenosa teh podatkov k drugemu operaterju, ne da bi upravljavec to preprečil, ne bo imela škodljivih posledic za pravice in svoboščine drugih;

 

(ii) pravico do neposrednega prenosa osebnih podatkov od enega operaterja k drugemu operaterju, če je to tehnično mogoče;

 

 1. g) pravica prizadete osebe do ugovora po 21. členu uredbe, katere vsebina je:

 

(i) pravico do ugovora kadar koli, iz razlogov, povezanih s posebnim položajem posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki se izvaja na podlagi člena 6 odst. 1. pismo e) ali f) Uredbe, vključno z ugovorom profiliranja na podlagi teh določb Uredbe;

(ii) [v primeru uveljavljanja pravice do ugovora kadar koli iz razlogov, povezanih s posebnim položajem posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, proti obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki se izvaja na podlagi člena 6 odst. 1. pismo e) ali f) uredbe, vključno z ugovorom proti profiliranju na podlagi teh določb uredbe] pravico, da upravljavec ne obdeluje naprej osebnih podatkov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, razen če dokaže, da so potrebni zakoniti razlogi za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali razlogi za dokazovanje, uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov

(iii) pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, za namene neposrednega trženja, vključno s profiliranjem v obsegu, ki je povezan z neposrednim trženjem; prav tako velja, da če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje obdelavi osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, se osebni podatki ne smejo več obdelovati za te namene;

(iv) (v povezavi z uporabo storitev informacijske družbe) pravica do uveljavljanja pravice do ugovora obdelavi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi z uporabo tehničnih specifikacij;

(v) pravica do ugovora obdelavi osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, iz razlogov, povezanih s posebnim položajem posameznika, če se osebni podatki obdelujejo za namene znanstvenih ali zgodovinskih raziskav ali za statistične namene v skladu s členom 89 odstavek 1. predpisi, vendar z izjemo primerov, ko je obdelava potrebna za opravljanje naloge zaradi javnega interesa;

 

 1. h) pravica Posameznika v zvezi z avtomatiziranim individualnim odločanjem po 22. členu Uredbe, katere vsebina je:

 

(i) pravico, da za vas ne velja odločitev, ki temelji izključno na avtomatizirani obdelavi osebnih podatkov, vključno z oblikovanjem profilov, in ki ima pravne učinke, ki zadevajo ali podobno pomembno vplivajo na posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, razen v primerih v skladu z odstavkom 22. člena. 2. Predpisi [ tj. z izjemo primerov, ko je odločitev: (a) potrebna za sklenitev ali izvajanje pogodbe med posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in upravljavcem, (b) dovoljena s pravom Evropske unije ali pravom države članice, v katero upravljavec in ki tudi vzpostavlja ustrezne ukrepe, ki zagotavljajo varstvo pravic in svoboščin ter zakonitih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali (c) na podlagi izrecne privolitve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki].

 

Navodilo o pravici posameznika do preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov:

Zadevna oseba ima pravico, da svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov kadarkoli prekliče, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve, dane pred njenim preklicem.

Prizadeta oseba ima pravico, da svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov kadarkoli prekliče – v celoti ali delno. Delni preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov se lahko nanaša na določeno vrsto obdelave/obdelav, medtem ko zakonitost obdelave osebnih podatkov v okviru preostalih obdelav ostane nespremenjena. Delni preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov se lahko nanaša na določen poseben namen obdelave osebnih podatkov/določene posebne namene obdelave osebnih podatkov, medtem ko zakonitost obdelave osebnih podatkov za druge namene ostane nespremenjena.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko uveljavlja pravico do preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov v pisni obliki na naslovu upravljavca, ki je kot sedež vpisan v poslovnem registru ob preklicu soglasja za obdelavo osebnih podatkov ali v elektronski obliki preko elektronskih sredstev (s pošiljanjem e-pošte na e-poštni naslov upravljavca, ki je naveden ob identifikaciji upravljavca v tem dokumentu ali z izpolnitvijo elektronskega obrazca, objavljenega na spletni strani upravljavca).

 

Navodilo o pravici prizadete osebe do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:

Zadevna oseba ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici svojega običajnega prebivališča, kraja dela ali v kraju domnevne kršitve, če meni, da je obdelava osebnih podatkov v zvezi z njo v nasprotju z Uredbo, in sicer brez poseganja v katera koli druga upravna ali sodna sredstva. Nadzorni organ v Slovaški republiki je Urad Slovaške republike za varstvo osebnih podatkov s sedežem na Hraničná 12, 820 07 Bratislava, ID: 36 064 220, e-pošta: statny.dozor@pdp.gov.sk , telefon: 02/ 3231 3214.

 

Informacija o obstoju/neobstoju obveznosti posredovanja osebnih podatkov s strani zadevne osebe:

Upravljavec prizadeto osebo obvešča, da je posredovanje osebnih podatkov prizadete osebe potrebno za sklenitev pogodbe in njeno izpolnjevanje. Upravljavec prizadeto osebo obvešča, da prizadeta oseba ni dolžna posredovati osebnih podatkov niti ni dolžna podati soglasja za njihovo obdelavo. Posledica neposredovanja osebnih podatkov in/ali neizdaje privolitve v obdelavo osebnih podatkov je, da Upravljavec ne bo mogel skleniti in izpolniti pogodbe.

 

Informacije v zvezi s samodejnim odločanjem, vključno s profiliranjem: Ni relevantno

Back shopping